Social :



ทุกวัด ต้องสวดมนต์ข้ามปี มหาเถรสมาคม มอบหมาย!

20 ก.ย. 59 19:09
ทุกวัด ต้องสวดมนต์ข้ามปี มหาเถรสมาคม มอบหมาย!

ทุกวัด ต้องสวดมนต์ข้ามปี มหาเถรสมาคม มอบหมาย!

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จ.นครปฐม นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ว่า มส.เห็นชอบให้พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส. เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 จัดระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2560 ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นายสมบัติ กล่าวต่อว่า มส.ยังเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ให้ทุกวัดทั้งในและนอกราชอาณาจักร สมาทานศีล ฟังธรรม สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาข้ามปี ระหว่างวันที่

31 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 2560 2.ให้ทุกวัดทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง และร่วมสวดเจริญพุทธมนต์ 3.ให้พศ.จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกจ่ายให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ 4.ในส่วนกลาง ให้วัดปากน้ำ และพุทธมณฑล เป็นศูนย์กลางจัดพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ข้ามปี ในส่วนภูมิภาคให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) หารือกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดวัดที่พร้อมเป็นศูนย์กลางจัดงานสวดเจริญพุทธมนต์ พร้อมเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี และ5.ให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสวดเจริญพุทธมนต์ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมเป็นคณะกรรมการ

“มส.ยังมีมติเห็นชอบยกวัดดอนกระสังร้าง จ.พระนครศรีอยุธยา ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา และยังมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อวัด 2 วัด คือ วัดศีรษะกระบือ จ.นครราชสีมา เปลี่ยนเป็นวัดศรีโพธิ์ชัย และวัดบุ อ.จักราช จ.นครราชสีมา เปลี่ยนเป็นวัดเทพประสิทธิเวศ”

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส