Social :ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.7) ( ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2565 )

17 พ.ย. 65 19:11
ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.7) ( ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2565 )

ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.7) ( ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2565 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.7)
เงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานงบประมาณตรวจสอบความถูกต้อง จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล รวบรวม จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญ เอกสารพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.การบริการที่ดี 3.การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม 4.ความถูกต้องของงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=35461


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy