Social :ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.7) ( ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2565 )

17 พ.ย. 65 19:11
ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.7) ( ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2565 )

ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.7) ( ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2565 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.7)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3 , ม.3 , ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ และงานภาคสนามจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี เมล็ดพันธุ์
และตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.การบริการที่ดี 3.ความสามารถในการใช้เครื่องมือ 4.ความละเอียดรอบคอบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy