Social :ประกาศจาก.. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2565

19 พ.ย. 65 17:11
ประกาศจาก.. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2565

ประกาศจาก.. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2565

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  24 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2565

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. สังกัดฝ่ายพัฒนาโซลูชันดิจิทัล ส่วนระบบฐานข้อมูลดิจิทัล
จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเตือน 15,890 บาท
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
- มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (DBMS) โดยใช้ Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL เปีนต้น
- มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูลแบบไม่เชิงสัมพันธ์ (NoSQL) โดยใช้ MongoDB เป็นต้น
- มีความรู้ความสามารถในการฟัฒนาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษา ASP.NET, VB.NET, C#.NET, Java,Python เป็นต้น
- มีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษา SQL, NOSQL ในการพัฒนา และการติดต่อเรียกใช้งานฐานข้อมูล
- มีความสามรถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

2. สังกัดฝ่ายฟัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล
จำนวน 3 อัตรา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,850 บาท
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
- มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (DBMS) โดยใช้ Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL เป็นต้น
- มีความรู้ในกรจัดฐานข้อมูลแบบไม่เชิงส้มพันธ์ (NoSQL) โดยใช้ MongoDB เป็นต้น
- มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษา ASP.NET, VB.NET, C#.NET, Java,Python เป็นต้น
- มีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษา SQL, NoSQLในการพัฒนา และการติดต่อเรียกใช้งานฐานข้อมูล
- มีความสามรถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

3. สังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่วนระบบความปลอดภัยดิจิทัล
จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  อัตราเงินเดือน 15,840 บาท
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์    อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Security), ความปลอดภัยระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Security)
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall, IPS, WAF, NAC
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ IS027001
- มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
- มีความรู้ความเข้าใจประเภทของภัยคุกคามประเภทต่าง ๆ
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ Cloud Security
- สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้
- สมารถทำงานในสภาวะที่กดต้นได้
- มีทักษะในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

4. สังกัดฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการติจิทัล
จำนวน 5 อัตรา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย UML
- มีความรู้ความสามารถในกรฟัฒนา Front End Software ด้วย .Net Framework และ Net Core เช่น C#,C#.NET, VB.Net, ASP.Net หรือ Front-end JavaScript Framework (Angular) เป็นต้น หากมีความรู้ความ
เข้าใจ React, Vue, React Native, Flutter
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Back End Software ต้วย Net Framework และ Net Core เช่น WebService/NWeb Application, Rest API, Web Service/Soap & Rest Service เป็นต้น
- มีความรู้ความสามารถในการฟัฒนาด้วย HTML5, CSS3, JavaScript
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Web Server เช่น IIS, Apache
- มีความรู้ความสามารถในการสร้างรายงานด้วย Crystal Report
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน SQL Statement, Stored Procedure
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถปฏิปัติงานนอกเวลาปกติและเตินทางไปปฏิปัติงานต่างจังหวัดได้
5. สังกัดฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล ส่วนฟัฒนาธุรกิจบริการดิจิทัล 3
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษกรคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะการจูงใจ โน้มน้าว และต่อรอง
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจของ ปณท
- มีความทุ่มเทในการทำงาน
- มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ แนวทางการทำงานด้านอื่น ๆ


6. สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบกรณ์ลูกค้า ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารข้อมูลลูกค้า
จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเตือน 15,890 บาท
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
- มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูลแบบเชิงสัมฟันธ์ (DBMS) โดยใช้ Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL เป็นต้น
- มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ iOS, Android และบน Windows
- มีความสามารถด้าน Data Analytics, Data Science, Machine learning และ Big Data
- มีความสามารถในการสร้างรายงานและ Dashboard ด้วย Tableau, Excel
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

7. สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3ส่วนทรัพย์สินและพัสคุ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
ประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
การสมัครสอบ
สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  http://www.thailandpost.com


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy