Social :ประกาศจาก.. กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2565

19 พ.ย. 65 17:11
ประกาศจาก.. กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศจาก.. กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2565

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 1 อัตรา
5. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 2 อัตรา
6. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 10 อัตรา
7. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 10 อัตรา
8. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น) 1 อัตรา
9. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 14 อัตรา
10. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) 3 อัตรา
11. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 4 อัตรา
12. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง) 1 อัตรา
13. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 2 อัตรา
14. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต) 27 อัตรา
15. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 5 อัตรา
16. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี) 1 อัตรา
17.
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 3 อัตรา
18. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 1 อัตรา
19. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 2 อัตรา
20. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 1 อัตรา
21. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา
22. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) 1 อัตรา
23. ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) 1 อัตรา
24. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 1 อัตรา
25. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 1 อัตรา
26. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโทสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ทางจุลชีววิทยา สถาบันพยาธิวิทยา) 1 อัตรา
27. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 1 อัตรา
28. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันโรคผิวหนัง) 1 อัตรา
29. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก) 1 อัตรา


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 - วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://dms.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy