Social :กมธ.เสียงข้างน้อย! สภาฯ ล่มอีกแล้ว แม้พักการประชุม 30 นาที

24 พ.ย. 65 05:11
กมธ.เสียงข้างน้อย! สภาฯ ล่มอีกแล้ว แม้พักการประชุม 30 นาที

กมธ.เสียงข้างน้อย! สภาฯ ล่มอีกแล้ว แม้พักการประชุม 30 นาที

สภาฯ ล่มอีกแล้ว แม้พักการประชุม 30 นาที หลังพิจารณาร่าง พรบ.เข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น เหตุเห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างน้อย
 

 
 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงบ่าย นายชวน หลีกภัย ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. วาระ 2 รายมาตรา

  

เมื่อพิจารณา มาตรา 9 มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปลญัตติ สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า การเข้าชื่อเพื่อลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 7 ให้จัดทำเป็นหนังสือแสดงเจตนาว่า ประสงค์จะถอดถอนผู้ใด ด้วยสาเหตุใดยื่นต่อผู้กำกับดูแล ซึ่งเหตุผลจากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการในมาตรานี้มีความขัดแย้ง ดังนั้น ขอให้กรรมาธิการนำกลับไปทบทวนอีกครั้ง

 

 

กรรมาธิการฯ ตอบ ชี้แจงว่า มาตรา
Lif
9 มีการปรับแก้ไขเพื่อเพิ่มเนื้อหาการลงคะแนนเสียง พร้อมขอยืนยันว่ากรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งมีการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 ด้วย อีกทั้งกรรมาธิการได้มีการเพิ่มกลไกในการลงคะแนนเสียงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อีกด้วย 

จากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ ด้วยคะแนน 222 เสียง และเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 177 เสียง ทั้งนี้ ที่ประชุม ขอเพิ่มมาตรา 9/1 ถึงมาตรา 9/21 ซึ่งนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กรรมาธิการ ได้ขอปรึกษาที่ประชุม เนื่องจากในมาตรานี้มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และขอให้ที่ประชุมได้ถามมติในมาตรา 9/1 อีกครั้ง และอาจจะขัดกับมาตราอื่นๆ ต่อไป ทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการลงมติใหม่

 

ภายหลังจากที่นายชวน ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ได้สักพักประชุมไปประมาณ 30 นาที เพื่อให้กรรมาธิการฯ เสียงข้างน้อย และกรรมาธิการฯ เสียงข้างมาก หารือให้ได้ข้อสรุปว่า จะให้ลงมติในมาตรา 9/1 ใหม่หรือไม่นั้น ผลปรากฏว่าหลังจากเปิดการประชุมอีกครั้ง องค์ประชุมไม่ครบ ประธานจึงสั่งปิดการประชุมทันที ในเวลา 14.05 น.

 

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy