Social :ประกาศจาก.. กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( ปิดรับสมัคร 8 ธันวาคม 2565 )

24 พ.ย. 65 06:11
ประกาศจาก.. กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( ปิดรับสมัคร 8 ธันวาคม 2565 )

ประกาศจาก.. กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( ปิดรับสมัคร 8 ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมกิจการผู้สูงอายุ

รายละเอียด

กรมกิจการผู้สูงอายุ
539/2 อาคารยิปซั่มมหานคร ชั้น 20 โซนบี ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และสารสนเทศ
การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบ
เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงานและตรงตามความต้องการลักษณะการใช้งานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
2. กำหนดแนวทางทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการใช้ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
3. เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ยากและซับซ้อนที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ศึกษาวิเคระห์ และกำหนดความต้องการของกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อออกแบบระบบงาน ระบบการประมวลผลข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในกรมกิจการผู้สูงอายุ
5. รวบรวมข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทัยสมัย
6. ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่กรมกิจการผุ้สูงอายุ
7. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน
8. ตรวจสอบ สืบค้น การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
9.
MulticollaC
ตรวจสอบและดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขใบนุญาตการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินการมีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
การประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ (2) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (3) ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เรื่อง สิทธิประโยชน์ ของพนักงานราชการ (4) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (5) ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (6) ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และ ออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูล (7) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 (8) ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียน

- ทักษะ
โดยประเมินความรู้ความสามารถ พฤติกรรมและคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ทัศนคติ บุคลิกภาพ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสัมภาษณ์

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และครั้งที่ 2 แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565
รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=35492
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด