Social :ประกาศจาก.. กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( ปิดรับสมัคร 8 ธันวาคม 2565 )

24 พ.ย. 65 06:11
ประกาศจาก.. กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( ปิดรับสมัคร 8 ธันวาคม 2565 )

ประกาศจาก.. กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( ปิดรับสมัคร 8 ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมกิจการผู้สูงอายุ

รายละเอียด

กรมกิจการผู้สูงอายุ
539/2 อาคารยิปซั่มมหานคร ชั้น 20 โซนบี ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. รวบรวมข้อมูล เอกสารสัญญา และรายงานต่าง ๆ ทางการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุและพัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่น ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ และให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
2. ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สินและการบริหารด้านอื่น ๆ
ของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งร่วมประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างครบถ้วน และตรงตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่น ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และกรอบการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการใช้งบประมาณ และทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด
4. ร่วมจัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อเสนอผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงานและนำ
ไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของกรมต่อไป
5. ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงานเพื่อให้เกิดความประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
6. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=35491
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy