Social :ประกาศจาก.. สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2565

25 พ.ย. 65 12:11
ประกาศจาก.. สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2565

ประกาศจาก.. สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2565

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2565

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครแขงขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,050 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2. นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,050 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

3. พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,050 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

4. พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,050 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. พนักงานประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,050
Lif
บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศึกษาศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา

6. พนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,050 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

7. พนักงานประมูลทรัพย์หลุด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,440 บาท เพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

8. พนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,440 บาท เพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขายการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่งโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  www.pawnshop.bangkok.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด