Social :ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ( ปิดรับสมัคร 28 ธันวาคม 2565 )

26 พ.ย. 65 17:11
ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ( ปิดรับสมัคร 28 ธันวาคม 2565 )

ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ( ปิดรับสมัคร 28 ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 10,840 – 11,930 หรือ 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
- ปวส.
- อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ
ได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2
ปี หรือหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางโยธา ทางสำรวจ หรือทางการก่อสร้าง และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือสูงกว่า ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารต้นฉบับ)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านโยธา การสำรวจ การเขียนแบบ และการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=35512


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy