Social :ประกาศจาก.. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ธันวาคม 2565

27 พ.ย. 65 12:11
ประกาศจาก.. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ธันวาคม 2565

ประกาศจาก.. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ธันวาคม 2565

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ธันวาคม 2565

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่28/2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ตำแหน่งที่เปิดรับสมมัคร
1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย 2 (กฎหมายธุรกิจ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
- ประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในการร่างสัญญา การจดทะเบียนตั้งบริษัทและการดำเนิน การเชิงพาณิชย์ และประสบการณ์ตามตำแหน่งงาน อย่างน้อย 3 ปี

2 ตำแหน่งนักวิจัย 2 ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน
จำนวน 1 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Trouble Shoot, ทำงานด้าน Technical Field ในอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อย่างน้อย 1 ปี
- กรณีอายุงานรวมไม่ถึง 5 ปี แต่มีประสบการณ์ในงานวิจัยเกี่ยวกับ Drone หรือ UAV หรือระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ตำแหน่งนักวิจัย 1 (วิศวกรรมเคมี) ส่วนงานวิศวกรรมระบบขับเคลื่อน (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดนครสวรรค์)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี พอลิเมอร์ วัสดุ) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงานรวม 0 - 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านระบบขับเคลื่อนพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เตรียมท่อจรวดและเคลือบฉนวน 1 (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดนครสวรรค์)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการผลิตวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายขั้นโรงงาน หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีจำพวก โพลียูรีเทน หรือการเตรียมผิวโลหะในขั้นโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เตรียมสารออกซิไดซ์ 1 (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดนครสวรรค์)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการผลิตวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายขั้นโรงงาน หรือมีประสบการณ์ในการบด สารแอมโมเนียมเปอร์คลอเรตด้วยเครื่อง Jet Mill หรือประสบการณ์ในการผสมสารด้วยเครื่อง Double Blender หรือในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังวัตถุระเบิดและคลังยุทธภัณฑ์ 1 (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดนครสวรรค์)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการผลิตวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย หรือในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

8 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 1
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
- หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำเงินเดือน (Payroll) โดยใช้โปรแกรมของระบบ Orisoft จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร
1 ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ของสถาบัน www.dti.or.th โดยให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดพร้อมรับรองความถูกต้อง และวัน/เดือน/ปี ที่ส่งใบสมัคร
2 สถาบันเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.dti.or.th ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 23 ธันวาคม 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา นับเวลาจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันเป็นหลักเท่านั้น โดยให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ recruitment@dti.or.th ตามวันและเวลาที่กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy