Social :ประกาศจาก..มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2565

27 พ.ย. 65 13:11
ประกาศจาก..มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2565

ประกาศจาก..มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 24,630 บาท
สังกัดคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 24,630 บาท
สังกัดคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

3. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 1
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองบริหารงานวิชาการ

4. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 2
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองบริหารการวิจัย

5. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 3
 จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองพัฒนาคุณภาพ

6. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตาแหน่งที่ 4
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองกิจการนักศึกษา

7. นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน

8. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองคลัง และสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองแผนงาน กองคลัง กองบริหารงานวิชาการกองพัฒนาคุณภาพ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

11. นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์

12. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
สังกัดกองกิจการนักศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์การทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร
1.4 สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย
1.5 มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือTU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา
1.6 มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ.ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ในระดับวุฒิปริญญาตรี หรือ ระดับวุฒิปริญญาโท ตามตำแหน่งที่สมัคร นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนรวม
50% ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่เว็บไซต์  http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/  เลือกหัวข้อ“สมัครงาน” (ด้านซ้ายมือ)
**ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น**

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy