Social :ประกาศจาก..สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคลากรชั่วคราว 14 อัตรา รับสมัครทางE-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2565

28 พ.ย. 65 16:11
ประกาศจาก..สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคลากรชั่วคราว 14 อัตรา รับสมัครทางE-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2565

ประกาศจาก..สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคลากรชั่วคราว 14 อัตรา รับสมัครทางE-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2565

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคลากรชั่วคราว 14 อัตรา รับสมัครทางE-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2565

ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พยาบาล (ชั่วคราว)
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล)
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
5. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
6. มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีไหวพริบปฏิภาณ แก้ไขปัญหา และปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด

2 พยาบาล (ชั่วคราว)
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
4. ปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดพิษณุโลก
5. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสถานการณ์ฉุกเฉินได้
6. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยันและอดทน มีทัศนคติที่ดี มีความเสียสละและอุทิศเวลา ให้กับงานสภากาชาดไทย3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว)
ฝ่ายรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวตอร์ Microsoft Office
5. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
6. ประสบการณ์ที่ต้องการ (ถ้ามี)

4 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว)
งานห้องปฏิบัติการเม็ดเลือดแดง ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
 จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี
5. มีประสบการณ์งานธนาคารเลือดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
5 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว)
ฝ่ายธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
 จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์)
4. หากมีประสบการณ์หรือทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีมากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
7. ใช้ E-mail ในการสื่อสารระหว่างองค์กรได้ดี
8. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Excel
9. ทำงานเป็นทีมได้
 
6 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว)  
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด นอกเวลาราชการ หรือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความนอบน้อม มีทัศนคติที่ดี มีจิตอาสา มีความเสียสละและ7 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว)   
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
4. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตหรือใกล้เคียง ที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก

8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว)
ฝ่ายธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
4. หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงานโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะการสื่อสารที่ดี
6. อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
7. ใช้ E-mail ในการสื่อสารระหว่างองค์กรได้ดี
8. ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Excel
9. ทำงานเป็นทีมได้

9 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว)
ฝ่ายการเงิน
 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันสมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี หรือสาขาบริหารงานทั่วไป (บัญชี 12 หน่วยกิต)
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel/PowerPoint) และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเท เสียสละเวลาให้กับงานได้ดี และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้
7. หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย กำหนดวงเงินค้ำประกัน 50,000 – 200,000 บาท หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย

10 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว)
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันสมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
4. หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel/PowerPoint) และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
6. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเท เสียสละเวลาให้กับงานได้ดี และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้
8. หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย

11 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)
งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันสมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขา
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet และโปรแกรมอื่นๆได้ดี
5. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี
6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ได้
7. มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติ เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีไหวพริบปฏิภาณ แก้ไขปัญหาและปฏิบัติตามแผนงานที่ กำหนดได้อย่างเคร่งครัด
8. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกจะได้รับการ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ดังนี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน
1) เข้าเว็บไซต์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ https://blooddonationthai.com หัวข้อประกาศ > ร่วมงานกับเรา
2) ดาวน์โหลดใบสมัครงานที่ https://blooddonationthai.com หัวข้อประกาศ ร่วมงานกับเรา ใบสมัคร และส่งใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” โดยรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ ส่งมาที่ E-mail: hrnbc.recruit@redcross.or.th
3) กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
4) ผู้สมัครที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะได้รับการประกาศรายชื่อ ตามข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy