Social :เพื่อคนแก่!! มาตรการประชารัฐเพื่อผู้สูงอายุ จากข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

25 ก.ย. 59 07:09
เพื่อคนแก่!! มาตรการประชารัฐเพื่อผู้สูงอายุ จากข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

เพื่อคนแก่!! มาตรการประชารัฐเพื่อผู้สูงอายุ จากข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าได้ลงนามเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ออกมาตรการดูแลสังคมผู้สูงอายุ เพื่อเสนอครม.พิจารณาเร็วๆนี้ เช่นการตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) เพื่อให้ผู้มีอาชีพอิสระสมัครเป็นสมาชิกสะสมเงินออมระยะยาวในกองทุน กบช. เพื่อรับเงินบำนาญใช้ในยามเกษียณ การจัดทำที่อยู่อาศัยผ่านหลายโครงการ เช่นการเคหะแห่งชาติ (กคช.) นำบ้านออกจำหน่ายหากใครให้พ่อ แม่ ปู่ย่า ตายายอาศัยอยู่ด้วยจะลดราคาให้เป็นพิเศษและถูกเลือกให้เป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ยังมีมาตรการภาษีดึงดูดให้ภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆจ้างผู้สูงอายุทำงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอกชนร่วมดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุพบว่าอีก 12 ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มเป็น 14.4 ล้านคน จากปัจจุบัน 9.9 ล้านคน และมีสัดส่วน 1 ใน

10 ถูกทอดทิ้งให้อยู่ลำพังและดูแลตัวเองได้ดีประมาณ 8 ล้านคน ขณะที่ผู้สูงอายุร้อยละ 34.3 มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนหรือ 2,572 บาทต่อคนต่อเดือนในปี 2557 ขณะที่กระทรวงการคลังต้องใช้งบประมาณดูแลผู้สูงอายุ 18 ล้านล้านบาทในปี 2606 และภายใต้โครงสร้างการบริโภคในปี 2554 ผู้สูงอายุต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 2.03 ล้านบาทต่อคน จึงจะเพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้จนถึงอายุ 80 ปี

ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอสร้างเครือข่ายงานผู้สูงอายุระดับตำบล เสนอการส่งเสริมระบบการคลัง เพื่อสังคมในการสร้างความเข้มแข็งกับภาคประชาชน และวิสาหกิจชุมชนผ่านการระดมทุนพันธบัตรเพื่อสังคม โดยมีภาครัฐรับประกันการออกพันธบัตร ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนการซื้อพันธบัตรรับประกันโดยภาครัฐ และได้รับเงินคืนเมื่อครบสัญญาพร้อมดอกเบี้ย เมื่อนำเงินไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายให้เกิดประโยชน์

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส