Social :ประกาศจาก.. กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 452 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 - 21 กุมภาพันธ์ 2566

23 ม.ค. 66 17:01
ประกาศจาก.. กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 452 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 - 21 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศจาก.. กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 452 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 - 21 กุมภาพันธ์ 2566

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 452 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 - 21 กุมภาพันธ์ 2566
 
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นิติกร
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด
 
 
2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
จำนวน 350 อัตรา
เงินเดือน  10,840 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิซา และ
- เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
Lif
และรอบอก ไม่น้อยกว่า 80 เชนติเมตรแต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ควา

มสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา หรือระดับ ปวส. ขึ้นไปของสำนักงาน กพ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด
 
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 90 อัตรา
เงินเดือน 10,840 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระตับ ปวท. ระดับอนุปริญญา หรือระดับ ปวส. ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนดการรับสมัครสอบ
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์  https://correct.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com
 

โพสต์โดย : monnyboy