Social :เข้มหนัก ปลัดมหาดไทย โบยแส้!! ทุกอธิบดี ผู้ว่าฯ นายอำเภอ ต้องรับหนังสือสั่งการและทำงาน อย่ามัวปลูกผักชี

26 ก.ย. 59 07:09
เข้มหนัก ปลัดมหาดไทย โบยแส้!! ทุกอธิบดี ผู้ว่าฯ นายอำเภอ ต้องรับหนังสือสั่งการและทำงาน อย่ามัวปลูกผักชี

เข้มหนัก ปลัดมหาดไทย โบยแส้!! ทุกอธิบดี ผู้ว่าฯ นายอำเภอ ต้องรับหนังสือสั่งการและทำงาน อย่ามัวปลูกผักชี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ส่งข้อความเผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ถึงรองปลัด มท., อธิบดีทุกกรมในสังกัด, ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคน ผู้อำนวยการสำนักและกอง นายอำเภอทุกแห่ง ให้ติดตามผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ มท.ที่ได้ออกไปเป็นระยะๆ ทั้งเชิงป้องกันการเกิดปัญหาหรือเป็นการแก้ไขปัญหาหรือการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขณะเกิดเหตุ ตลอดจนการเยียวยาฟื้นฟูหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ เนื่องจากบางครั้งมีการกล่าวกันว่าข้อสั่งการและหรือคำแนะนำดังกล่าวมีแต่ผู้สั่งการฝ่ายเดียวมากมาย แต่ยังไม่เห็นผลสำเร็จของการปฏิบัติทำให้การดำเนินการในส่วนของกลไกกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่โดยกลไกของ มท.มีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้ดำเนินการดังนี้ ให้รองปลัด มท.ทุกคนติดตามเชิงรุกในการปฏิบัติตามข้อสั่งการและคำแนะนำปลัด

มท.ในแต่ละเรื่องหรือแต่ละครั้งตามโอกาสที่เหมาะสมหรือสำคัญ มีผลลัพธ์ อย่างไรและประชาชนได้รับประโยชน์หรือรับรู้การปฏิบัตินั้นมากน้อยเพียงใด โดยให้สำนักนโยบายและแผน ทำหน้าที่ติดตาม สำหรับระดับจังหวัด รวมทั้งอำเภอให้สำนักงานจังหวัด และสำนักงานอำเภอให้ถือปฏิบัติ

ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำว่า กระทรวงมหาดไทยมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเร่งรัดระบบการติดตาม ผลลัพธ์ ของการสั่งการต่างๆ ในเชิงรุกในช่วงเวลาสำคัญนี้ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็วซึ่งหากกลไกต่างๆ ของ มท.ได้ปฏิบัติงานในเชิงรุกอย่างเป็นระบบดังกล่าวแล้ว จะทำให้งานนโยบายหรือโครงการสำคัญต่างๆ ที่นำไปปฏิบัติในพื้นที่ ปรากฏผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส