Social :โปรดเกล้าฯตั้ง ขรก.พลเรือนในพระองค์ ให้จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาเลขาฯสำนักพระราชวัง

26 ก.ย. 59 08:09
โปรดเกล้าฯตั้ง ขรก.พลเรือนในพระองค์ ให้จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาเลขาฯสำนักพระราชวัง

โปรดเกล้าฯตั้ง ขรก.พลเรือนในพระองค์ ให้จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาเลขาฯสำนักพระราชวัง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดสำนักพระราชวังให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ เป็นพิเศษเฉพาะราย จำนวน 9 ราย ดังนี้

1.นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพระราชวัง
2.พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายบริหารนโยบายและปฏิบัติการ
3.พันโท สมชาย กาญจนมณี ดำรงดำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ
4.พลตำรวจเอก จุมพล มั่นหมาย ดำรงดำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษ
5.นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ดำรงดำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง
6. นายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ

อยุธยา ดำรงดำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง
7.นายจินตนา ชื่นศิริ ดำรงดำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายการเงิน
8.นายสงคราม ทรัพย์เจริญ ดำรงตำแหน่งแพทย์ประจำพระองค์
9.พลตำรวจเอก พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ ดำรงดำแหน่ง กรมวังผู้ใหญ่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2559
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีโพสต์โดย : อาจารย์ตาใส