Social :ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 81 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566

24 ม.ค. 66 19:01
ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 81 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 81 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566

กรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 81 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิซาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

2. ตำแหน่งนักวิชากาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า


3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรมทางเกษตรศาสตร์ ทางศึกษาศาสตร์ - เกษตร หรือสาขาวิซาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

5. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า


6. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า


7. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,840 - 11,930  บาท วุฒิ (ปวท.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร
Lif
2 ปี
เงินเดือน 11,500 - 12,650  บาท วุฒิ (ปวส.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิซาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือวุฒิอนุปริญญา สาขาวิซาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขา) ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง ทางไฟฟ้ากำลัง
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน ก.พ. หรือสูงกว่า

8. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน   
จำนวน  12 อัตรา
เงินเดือน 10,840 - 11,930  บาท วุฒิ (ปวท.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
เงินเดือน 11,500 - 12,650  บาท วุฒิ (ปวส.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิซาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือวุฒิอนุปริญญาสาขาวิชา(ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องยนต์ ทางเทคโนโลยียานยนต์ ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางโลหะ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน ก.พ. หรือสูงกว่า

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 10,840 - 11,930  บาท วุฒิ (ปวท.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
เงินเดือน 11,500 - 12,650  บาท วุฒิ (ปวส.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน ก.พ. หรือสูงกว่า


10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
จำนวน 55 อัตรา
เงินเดือน 10,840 - 11,930  บาท วุฒิ (ปวท.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
เงินเดือน 11,500 - 12,650  บาท วุฒิ (ปวส.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือวุฒิอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน ก.พ. หรือสูงกว่าการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่เว็บไซต์   https://doae.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy