Social :ประกาศจาก.. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2566

14 ก.พ. 66 06:02
ประกาศจาก.. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศจาก.. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน สังกัดสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ และการบริหารจัดการข้อมูล
- มีความรู้ด้าน การพัฒนาชุมชน การบริหารจัดการองค์ความรู้ องค์กรและระบบราชการ งานธุรการ และงานสารบรรณ การเงิน การคลัง การบัญชี และกฎหมายฯ

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ และการบริหารจัดการข้อมูล
- มีความรู้ด้าน การบริหารจัดการองค์ความรู้ องค์กรและระบบราชการ งานธุรการ และงานสารบรรณ การเงิน การคลัง การบัญชี และกฎหมายฯ
3. ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
Lif
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ และการบริหารจัดการข้อมูล
-มิความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน วิจัยและพัฒนา บริหารจัดการองค์ความรู้ องค์กรและระบบราชการ บริหารสารสนเทศ บริหารแผนงาน/โครงการ ธุรการและงานสารบรรณ ความรู้เรื่องกฎหมายฯ

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเภทวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที
ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การบริหารจัดการข้อมูล และทักษะการสื่อสาร
- มีความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ความเข้าใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่
สังกัดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสังกัดสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 20- 27 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ที่เว็บไซต์  https://womenfund.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายที่ 1ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy