Social :ประกาศจาก..กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร็เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2566

14 ก.พ. 66 06:02
ประกาศจาก..กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร็เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2566

ประกาศจาก..กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร็เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2566

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร็เน็ต ตั้งแต่วันที่  13 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2566

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสาตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
- กรณีเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าของสํานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสําเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสําเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
- กรณีเป็นผู้สมัครสอบที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงานก.พ. เมื่อสอบผ่านเกณฑ์การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้อง สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จัดให้สําหรับส่วนราชการ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (สอบภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป


2. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน  10,840 - 11,930 บาท วุฒิ ปวท. และอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
เงินเดือน  11,500 - 12,650 บาท วุฒิ ปวท. และอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญา (หลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางก่อสร้าง ทางสถาปัตยกรรม
- กรณีเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า
ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสําเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสําเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
- กรณีเป็นผู้สมัครสอบที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงานก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อสอบ ผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จัดให้สําหรับส่วนราชการที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (สอบภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  10,840 - 11,930 บาท วุฒิ ปวท. และอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
เงินเดือน  11,500 - 12,650 บาท วุฒิ ปวท. และอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือได้รับวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญา (หลักสูตร 2 ปี หรือ หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางไฟฟ้า ทางไฟฟ้ากําลัง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง
- กรณีเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
MulticollaC
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า ในกรณีผู้สมัครสอบนสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสําเนาปริญญาบัตรหรือ หลักฐานการศึกษาที่ระบุวันสําเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
- กรณีเป็นผู้สมัครสอบที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสํานักงานก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จัดให้สําหรับส่วนราชการที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ

4. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  10,840 - 11,930 บาท วุฒิ ปวท. และอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
เงินเดือน  11,500 - 12,650 บาท วุฒิ ปวท. และอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับวุฒิอนุปริญญา (หลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขา) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากําาลัง ทางไฟฟ้ากําลัง
- กรณีเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสําเนาปริญญาบัตรหรือ หลักฐานการศึกษาที่ระบุวันสําเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
- กรณีเป็นผู้สมัครสอบที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสํานักงานก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จัดให้สําหรับส่วนราชการที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ สอบภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

5. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน  10,840 - 11,930 บาท วุฒิ ปวท. และอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
เงินเดือน  11,500 - 12,650 บาท วุฒิ ปวท. และอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือได้รับวุฒิอนุปริญญา สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องยนต์ ทางเทคโนโลยี ยานยนต์ ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางโลหะ
- กรณีเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสําเนาปริญญาบัตรหรือ หลักฐานการศึกษาที่ระบุวันสําเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
- กรณีเป็นผู้สมัครสอบที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสํานักงานก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จัดให้สําหรับส่วนราชการที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (สอบภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://fisheries.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy