Social :ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( ปิดรับสมัคร 2 มีนาคม 2566 )

17 ก.พ. 66 11:02
ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( ปิดรับสมัคร 2 มีนาคม 2566 )

ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( ปิดรับสมัคร 2 มีนาคม 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
MulticollaC
รับรอง
- มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฏหมาย กฏ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=36105ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy