Social :ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2566

18 ก.พ. 66 19:02
ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2566

ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2566

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2566

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่รับเปิดสมัคร
1. ตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

3. ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม
จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
MulticollaC
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าหรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

5. ตำแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy