Social :ประกาศจาก.. กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานสถาปนิก ( ปิดรับสมัคร 17 เมษายน 2566 )

19 ก.พ. 66 12:02
ประกาศจาก.. กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานสถาปนิก ( ปิดรับสมัคร 17 เมษายน 2566 )

ประกาศจาก.. กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานสถาปนิก ( ปิดรับสมัคร 17 เมษายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

รายละเอียด

กรมโยธาธิการและผังเมือง
218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก
เงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม เพื่อคำนวณร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร สถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทยหรือสากล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวางผังเมือง ออกแบบวางผังชุมชนเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานผังเมือง ให้ข้อคิดเห็นด้านการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาเมือง การวางผัง และออกแบบ หรือวางแผนกำหนดรูปแบบและรายการ เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์สวยงามเข้ากับสภาพแวดล้อม วางผังแนวความคิด ผังแม่บท ผังการจัดรูป แปลงที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่
Lif
และโครงการพัฒนาเมือง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานด้านสถาปัตยกรรม ช่วยในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินและโครงการพัฒนาเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
-ทดสอบความรู้ด้านออกแบบงานสถาปัตยกรรม ความรู้ด้านโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม ความรู้ด้านวัสดุในงานสถาปัตยกรรม
วิธีการประเมิน :
- ทักษะ
วิธีการประเมิน :
- สมรรถนะ
ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรม AutoCad การทำ presentation ด้วยคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566

รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=36109


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy