Social :ประกาศจาก.. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ครูพี่เลี้ยง ( ปิดรับสมัคร 8 มีนาคม 2566 )

19 ก.พ. 66 12:02
ประกาศจาก.. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ครูพี่เลี้ยง ( ปิดรับสมัคร 8 มีนาคม 2566 )

ประกาศจาก.. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ครูพี่เลี้ยง ( ปิดรับสมัคร 8 มีนาคม 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายละเอียด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
เงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. งานเลี้ยงดูเด็ก
๒. จัดทำแผนการสอน และแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน และดำเนินการจัดประสบการณ์ของเด็ก
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
(1) ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2) การพัฒนา
Lif
และดูแลเด็ก รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย (3) ทักษะการเลี้ยง การดูแลเด็ก (4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
- ทักษะ
- สมรรถนะ
(1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (2) มีความรับผิดชอบ (3) สามารถทำงานเป็นทีม (4) มีมนุษยสัมพันธ์ (5) มีจิตสำนึกในการให้บริการ (6) เอาใจใส่ในการดูแลเด็ก (7) มีจริยธรรม คุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=36096


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy