Social :ประกาศจาก.. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ปิดรับสมัคร 8 มีนาคม 2566 )

19 ก.พ. 66 12:02
ประกาศจาก.. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ปิดรับสมัคร 8 มีนาคม 2566 )

ประกาศจาก.. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ปิดรับสมัคร 8 มีนาคม 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายละเอียด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. งานธุรการ งานสารบรรณ เช่น รับ - ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสาร
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวมรวมข้อมูลและสถิติ
ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ
อำนวยความสะดวก
๒. งานบันทึกข้อมูล และพิมพ์หนังสือราชการ
๓. งานการเงินบัญชี และพัสดุเบื้องต้น
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : -
Lif
ความรู้ความสามารถ
(1) ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 (4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
- ทักษะ
- สมรรถนะ
(1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (2) มีความรับผิดชอบ (3) สามารถทำงานเป็นทีม (4) มีมนุษยสัมพันธ์ (5) มีจิตสำนึกในการให้บริการ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐


เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=36097ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy