Social :ประกาศจาก.. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566

21 ก.พ. 66 06:02
ประกาศจาก.. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ประกาศจาก.. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง  21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ประกาศสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. สํานักบริหารกลาง
พนักงานสัญญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน 1 อัตรา

2. สํานักตรวจสอบภายใน
พนักงานสัญญาจ้าง งานตรวจสอบข้อมูลบัญชี จํานวน 1 อัตรา

3 สํานักกฎหมาย
พนักงานสัญญาจ้าง งานนิติการ 2 จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานบังคับคดี จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานวินัย จํานวน 1 อัตรา

4. สํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
พนักงานสัญญาจ้าง งานปลูกสร้างสวนป่าและภารกิจพิเศษ จํานวน 1 อัตรา

5.  สํานักธุรกิจการตลาด
พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ จํานวน 1 อัตรา

6. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าห้วยระบํา จํานวน 1 อัตรา

7. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าท่ากุ่ม โนโบรุ อุเมดะ   จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเกริงกระเวีย  จํานวน 1 อัตรา

8. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พนักงานสัญญาจ้าง งานการตลาดและสารสนเทศ   จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่ามัญจาคีรี    จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าภูสวรรค์  จํานวน 1 อัตรา

MulticollaC
9. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าพระแสง  จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งตะโก - เขาไม้แก้ว   จํานวน 1 อัตรา

10.  สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว  จํานวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานโรงพยาบาลช้างกระบี่   จํานวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน
1. คุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าจ้างเดือนละ 10,740 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จํานวน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,740 บาท
2.  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราว จํานวน 12,85 บาท รวมเป็นเงิน 13,285 บาท
3.  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
4. คุณวุฒิ ปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี) (ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ) ค่าจ้างเดือนละ 19,460 บาท


การรับสมัคร
ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ที่ประสงค์ จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สํานักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โดยในกรณี จัดส่งทางไปรษณีย์ จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ประทับตราหน้าของจากไปรษณีย์ ต้นทางภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เท่านั้น ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครติดต่อประสานที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สํานักบริหารกลาง โทร 0 2282 3243 ต่อ 134 - 136 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่อไปด้วย  สำหรับใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่  www.fio.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy