Social :ประกาศจาก.. กรมหม่อนไหม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเกษตร ( ปิดรับสมัคร 20 มีนาคม 2566 )

14 มี.ค. 66 10:03
ประกาศจาก.. กรมหม่อนไหม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเกษตร ( ปิดรับสมัคร 20 มีนาคม 2566 )

ประกาศจาก.. กรมหม่อนไหม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเกษตร ( ปิดรับสมัคร 20 มีนาคม 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร


กรมหม่อนไหม

รายละเอียด

กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ช่วยนักวิชาการเกษตร ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขาวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป นวัตกรรม และมาตรฐานเกี่ยวกับหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและผลพลอยได้
2. ช่วยนักวิชาการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตหม่อนไหม การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาระบบการจัดสินค้าหม่อนไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้รวมทั้งพัฒนาอาชีพและสนับสนุนการตลาดหม่อนไหม
3. ช่วยนักวิชาการเกษตร อนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม นวัตกรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ด้านหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้
4. ปฏิบัติราชการในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนและไหมตามความต้องการตลาด ซึ่งปัจจุบันตลาดมีความต้องการสินค้าจากหม่อนและไหมที่มีการผลิตที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในขบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางราชการ - ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ 2.
MulticollaC
ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมหม่อนไหม 3. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 4. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
1. ความรู้ทางการเกษตรทั่วไป 2. ความรู้ด้านหม่อนไหม 3. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
โดยจะประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติโดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน :
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนจากการสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนสอบสัมภาษณ์ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=36297

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy