Social :ประกาศจาก.. กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566

15 มี.ค. 66 21:03
ประกาศจาก.. กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566

ประกาศจาก.. กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 24  มีนาคม 2566

ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พนักงานบริการ ศรภ.
จำนวน 17 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ม.3 , ม.6 จะได้รับ  10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิ ปวช. จะได้รับ 11,280  บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณวุฒิ ปวส. จะได้รับ 13,800  บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบุคคพลเรือนเพศ ชาย/หญิง
2. คุณวุฒิ ม. 3 - ปวส. (ทุกสาขาวิชา)การรับสมัคร
 วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 24  มีนาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 14.00 ณ
MulticollaC
กองกําลังพล ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 17 ซอยรามอินทรา 3/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2521 0130 ถึง 4 ต่อ 2276
 หลักฐานในการสมัคร
1.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว
2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.  สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตร
4.  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา ผู้ให้กําเนิด
จํานวน 2 รูป
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
(ในกรณีที่ บิดา มารดา ถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นําสําเนาใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ)
5. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy