Social :ประกาศจาก.. กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มีนาคม 2566

15 มี.ค. 66 21:03
ประกาศจาก.. กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มีนาคม 2566

ประกาศจาก.. กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มีนาคม 2566

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มีนาคม 2566

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต และตำแหน่งนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท และเพิ่มเงินค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาบัญชี สาขาพณิชยการ สาขาวิชา เลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการสํานักงาน หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน - มีความรู้ความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า
นาทีละ 40 คำ และมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ โปรแกรม Microsoft office

2. ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ในสาขานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
MulticollaC
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติหรือทางคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
3. ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขานิติศาสตร์

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ฝ่ายอํานวยการ อาคารเล้าเป้งง้วน 1 เลขที่ 333 ชั้น AA ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy