Social :ประกาศจาก.. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ( ปิดรับสมัคร 20 มีนาคม 2566 )

18 มี.ค. 66 21:03
ประกาศจาก.. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ( ปิดรับสมัคร 20 มีนาคม 2566 )

ประกาศจาก.. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ( ปิดรับสมัคร 20 มีนาคม 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายละเอียด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เงินเดือน : 13,010 และ 13,800 ต่อเดือน บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- เพศชาย/หญิง
- คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาระดับปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นด้าน
การบริการ ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานภายใต้การ
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คำแนะนำ ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบใน ประเด็นที่ไม่มีความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธี ปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา
MulticollaC

วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยการสอบข้อเขียน
วิธีการประเมิน : แบบปรนัยจำนวน ๑๐๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำรวจ จำนวน 50 ข้อ คะแนน ๕0 คะแนน 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ และความรู้ทั่วไป จำนวน ๕0 ข้อ ๕๐ คะแนน

- ทักษะ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
วิธีการประเมิน : ด้วยการสอบสัมภาษณ์

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน 

:
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=36293ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy