Social :ประกาศจาก.. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน 2566 )

23 พ.ค. 66 12:05
ประกาศจาก.. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน 2566 )

ประกาศจาก.. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายละเอียด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :
- ปวช.
- ม.6

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารระหว่างงานหรืองานด้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานธุรการ งานด้านเอกสาร งานสารบรรณ การรับ - ส่งหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
Lif

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนเต็ม 200 คะแนน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=36763


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy