Social :ประกาศจาก.. กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง ( ปิดรับสมัคร 7 มิถุนายน 2566 )

24 พ.ค. 66 07:05
ประกาศจาก.. กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง ( ปิดรับสมัคร 7 มิถุนายน 2566 )

ประกาศจาก.. กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง ( ปิดรับสมัคร 7 มิถุนายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

รายละเอียด

กรมโยธาธิการและผังเมือง
218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางผังเมือง ศึกษา สำรวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผังเมือง เพื่อนำมาประกอบในการวางแผนการจัดหาและดำเนินการวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และผังภาค และเพื่อการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการผังเมือง เพื่อกำหนดโครงการ แผนงาน การประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับผังเมือง และเพื่อการฝึกอบรมวิชาการผังเมือง ในระดับภูมิภาค และระดับชุมชน และระดับรายละเอียดเป็นต้น ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านการผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
MulticollaC
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เพื่อการวางและจัดทำผังเมือง การประเมินผลผังเมือง และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง และกฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ - ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านผังเมือง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน :
1 ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อย 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=36766ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy