Social :ประกาศจาก.. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ช่างฝีมือ ( ปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน 2566 )

25 พ.ค. 66 12:05
ประกาศจาก.. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ช่างฝีมือ ( ปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน 2566 )

ประกาศจาก.. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ช่างฝีมือ ( ปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายละเอียด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือ
เงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
- ปวช.
- ม.6

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างฝีมือทั่วไป โดยปฏิบัติงานดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์เครื่องจักรกล เครื่องกล งานไม้ งานสี งานปูน งานศิลปกรรม งานหล่อขึ้นชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม งานโลหะกรรม งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ ถนน สะพาน งานก่อสร้าง งานโยธา งานสนับสนุน งานวิศวกรรม งานสนับสนุนการเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ทดลอง งานซ่อมแซม ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง ตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่องจักร
MulticollaC
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ หรือจัดทำประวัติการใช้อุปกรณ์เครื่องต่างๆ

วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนเต็ม 200 คะแนน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=36760ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy