Social :ประกาศจาก.. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ( ปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน 2566 )

25 พ.ค. 66 12:05
ประกาศจาก.. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ( ปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน 2566 )

ประกาศจาก.. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ( ปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายละเอียด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์
เงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทย์สภาหรือสถาบันที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.การพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.การใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power Point

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ช่วยส่งเครื่องมือให้กับทันแพทย์และช่วยข้างเก้าอี้ทำฟัน จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับทันตแพทย์พร้อมงานทำความสะอาด อบ นึ่งฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือทันตกรรม นัดผู้ป่วยเพื่อเตรียมการรักษา และออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

MulticollaC
วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ความสามารถและทักษะความเข้าใจพิเศษ ในการปฏิบัติงานและวุฒิภาวะทางอารมณ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ประเมินความรู้ความสามารถและทักษะความเข้าใจพิเศษ ในการปฏิบัติงานและวุฒิภาวะทางอารมณ์
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

- สมรรถนะ
ประเมินบุคลิกภาพ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนเต็ม 200 คะแนน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=36761


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy