Social :ประกาศจาก.. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 22 มิถุนายน 2566

06 มิ.ย. 66 12:06
ประกาศจาก.. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 22 มิถุนายน 2566

ประกาศจาก.. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 22 มิถุนายน 2566

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 16  อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 22 มิถุนายน 2566

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 92/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 1. นิติกร 5 (สังกัดกองกฎหมายและระเบียบ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางนิติศาสตร

2.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ( สังกัดกองพัฒนาระบบงานดิจิทัล)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นักบริหารงานทั่วไป 5 (สังกัดกองพัฒนาระบบงานดิจิทัล)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ /การจัดการ ระบบเทคโนโลยีสาสนเทศ/การจัดการสารสนเทศ หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์

4. นักบริการการลงทุน 5 (สังกัด กองลูกค้าสัมพันธ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ หรือปริญญาที่เกี่ยวข้องทางด้านการตลาด

5. เศรษฐกร 5 (สังกัดกองบริหารการลงทุน)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร

6. นักวิเคราะห์ 6 (สังกัดกองพัฒนาธุรกิจ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,900-24,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการท างานทางด้านการวิเคราะห์ หรือที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการท างานก็ได้

7. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด กองการเงิน)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

8. นักบัญชี 5 (สังกัดส านักงานนิคมอุตสาหกรรม นครหลวง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี9. นักบริหารการเงิน 5  (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม นครหลวง)
จำนวน 1 อัตรา
Lif
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร

10. วิศวกร 5  (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม สินสาคร )
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม/อุตสาหการ
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

11. นักบัญชี 5 สังกัด (สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญช

12. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม บางพลี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร

13. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา หรือที่เกี่ยวข้องกับโยธาและการก่อสร้าง
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

14. วิศวกร 5  (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอแอล)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา หรือที่เกี่ยวข้องกับโยธาและการก่อสร้าง
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

15. นักบัญชี 5สังกัด (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

16. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชีการเงินการธนาคาร


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครผ่านระบบรับสมัครงานหน้าเว็ปไซต์ กนอ. ตั้งแต่ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ที่เว็ป ไซต์  https://ieat.thaijobjob.com/  หรือสอบถาม ข้อมูลได้ที่ 0 2253 0561 ต่อ 1179 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy