Social :ประกาศจาก.. สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2566

06 มิ.ย. 66 12:06
ประกาศจาก.. สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2566

ประกาศจาก.. สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2566

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  7 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2566

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน  2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   
จำนวน  2 อัตรา
เงินเดือน 10,840 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิ ที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน  
จำนวน  10 อัตรา
เงินเดือน 10,840 -12,650 บาท
Lif
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน  1 อัตรา
เงินเดือน 10,840 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://nso.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy