Social :ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( ปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน 2566 )

07 มิ.ย. 66 19:06
ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( ปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน 2566 )

ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( ปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(1) งานธุรการ งานบุคคล งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลงาน สัญญา งานร่างโต้ตอบหนังสือ
(2) บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม เตรียมวาระการประชุม
จดบันทึกและรายงานการประชุมในโอกาสต่าง ๆ
(3) การตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ จัดประมวลและวิเคราะห์เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ เร่งรัด ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
(4) ปรับปรุง และพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อการบริหารงาน ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยการสอบข้อเขียน ดังนี้ (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และโครงสร้างของกระทรวงการคลัง (2) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (3) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (4)
Lif
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (5) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น รวมถึงสรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ซึ่งจะได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=36868ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy