Social :ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2566 )

07 มิ.ย. 66 19:06
ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2566 )

ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. เพศชายหรือเพศหญิง
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า ๑ ปี กรณีไม่มีประสบการณ์ทำงานจะต้องแสดงตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
5. สามารถบำรุงรักษาแก้ไขปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในเบื้องต้นได้
6. มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์ (ภาษา HTML CSS JavaScript PHP SQL ฯลฯ)
7. สามารถสร้าง ติดตั้ง และใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์ได้ (WordPress Joomla Drepal ฯลฯ)
8.
Lif
สามารถออกแบบอินโฟกราฟิกหรืองานกราฟิกอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
9. มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและ/หรือ สอบภาคปฏิบัติ

- สมรรถนะ
สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ได้รับการเลือกสรร ต้องได้ค่าคะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และได้ค่าคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=36870ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy