Social :ประกาศจาก.. กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2566

08 มิ.ย. 66 12:06
ประกาศจาก.. กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2566

ประกาศจาก.. กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2566

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2566

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือ
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือ
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
- สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือ
- สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2. สถาปนิก   
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก

3. นักวิชาการช่างศิลป์  
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

4. นักวิชาการกษาปณ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโลหการ หรือ
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการผลิต หรือ
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ หรือ
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือ
-
Lif
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์


5. นายช่างหล่อ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือ
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือ
- สาขาวิชาเครื่องกล หรือ
- สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ หรือ
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือ
- สาขาวิชาช่างโลหะวิทยา หรือ
- สาขาวิชาช่างโลหะ หรือ
- สาขาวิชาช่างหล่อโลหะ

6. นายช่างเครื่องกล
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชา
- สาขาวิชาเครื่องกล หรือ
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือ
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือ
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น หรือ
- สาขาวิชาช่างยนต์

7. พนักงานสำรวจข้อมูล  
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ตอลด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  http://www.treasury.go.th  หรือ  https://treasury.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่ม

ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy