Social :ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2566

08 มิ.ย. 66 12:06
ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2566

ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2566


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 100 อัตรา (รายละเอียดของตำแหน่งปรากฎแนบท้ายประกาศนี้)
1. วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
2. วุฒิปริญญาโท (5 ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
3. วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท


ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

 

 กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุ

1. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก และสำเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเดือนละไม่เกิน 5,000.- บาท จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แต่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันบรรจุ

2. หากมีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการได้ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับทุนศึกษาบุตร
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตาย หรือประสบภัยพิบัติ
- เงินช่วยเหลือการจัดการศพคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องหั้ม ตามข้อ  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

(ก) คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Lif
(ข) ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(2)  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.ตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ

2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร โดยใช้หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(แบบ สด.43) เท่านั้น
3.3 สำหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไม่รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

การรับสมัคร
การสมัครกำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 5 - 30 มิถุนายน 2566 ผู้ประสงค์จะสมัคร
สามารถสมัครได้ทงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  www.rmutt.ac.th  หรือ  www.rmutt.thaijobjob.com  หัวข้อ "รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566" ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และปิดชำระเงินเวลา21.00 น. และผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น.
 


รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ไฟล์รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy