Social :ประกาศจาก.. การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มิถุนายน 2566

08 มิ.ย. 66 12:06
ประกาศจาก.. การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มิถุนายน 2566

ประกาศจาก.. การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มิถุนายน 2566

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มิถุนายน 2566

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักบัญชี 6
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-  ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3. ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร 5
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

4. ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,740 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พรรคพิเศษ (เหล่ายุทธโยธาช่างอิเล็กทรอนิกส์)
- ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ํากว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง จากกรมเจ้าท่า5. ตำแหน่งพนักงานสำรวจร่องน้ำ 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,740 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

6. ตำแหน่งนักวิชาการ 6
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือปริญญาตรีวิศวครรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
Lif
และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 6
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีทางบัญชี หรือบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด หรือการเงินและการธนาคาร หรือการจัดการ) หรือวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้

8. ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ผู้สมัครต้องเป็นชาย ว่ายน้ำเป็น มีความรู้ไม่ต่ํำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ํำกว่าคนใช้เครื่องยนต์ชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือ เข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
จากกรมเจ้าท่า


การรับสมัคร
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 -  22 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซค์   https://port.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักบัญชี 6
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร 5
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานสำรวจร่องน้ำ 4
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการ 6
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 6
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com


โพสต์โดย : monnyboy