Social :ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( ปิดรับสมัคร 19 กันยายน 2566 )

08 ก.ย. 66 18:09
ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( ปิดรับสมัคร 19 กันยายน 2566 )

ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( ปิดรับสมัคร 19 กันยายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 11,500 บาท
ประเภท :
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการตลาด
Lif
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนํา ตรวจสอบ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เช่น การจัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น รวบรวมรายละเอียด ตรวจสอบ และดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ รวมถึงประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=37962ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy