Social :ประชุมพิจารณาทบทวน! นายกฯ นั่งหัวโต๊ะพิจารณาทบทวนวงเงินงบฯปี 67

14 ก.ย. 66 12:09
ประชุมพิจารณาทบทวน! นายกฯ นั่งหัวโต๊ะพิจารณาทบทวนวงเงินงบฯปี 67

ประชุมพิจารณาทบทวน! นายกฯ นั่งหัวโต๊ะพิจารณาทบทวนวงเงินงบฯปี 67

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน การประชุมพิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 


 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุม การประชุมพิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสำนักงบประมาณที่ตึกภักตีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งมีวาระที่น่าสนใจอาทิ การพิจารณากฎหมาย พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 24

 

กำหนดให้ในการจัดทำงบประมาณประจำปีให้สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลัก โดยร่วมกับ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภากพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการ กำหนดนโยบายงบประมาณประจำปี ประมาณการรายได้ วงเงินงบประมาณรายจ่าย และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณLif

 

 

หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงินงบประมาณและกำหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ ต่อกรอบวงงินบประบาณรบจำบประจำปี รวมถึงการกำหนดกรอบประมาณการรายจ่ายประมาณการรายรับ และฐานะการคลังของรัฐบาล เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี

 


 

นอกจากนี้ ยังหาหรือ การพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 15 กำหนดให้การจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้นำแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบ การพิจารณาด้วย

 


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy