Social :ประกาศจาก..สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( ปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2566 )

16 ก.ย. 66 21:09
ประกาศจาก..สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( ปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2566 )

ประกาศจาก..สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( ปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เงินเดือน : ๑๘,๐๐๐ บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
MulticollaC
๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน
ในด้านต่างๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ
งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาจ้างต่างๆ
๒. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม
๓. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวุตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๔. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38039

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy