Social :ขับเคลื่อน นโยบายพม. “วราวุธ” ตั้ง “7 เซียน” นั่งคณะที่ปรึกษา

17 ก.ย. 66 13:09
ขับเคลื่อน นโยบายพม. “วราวุธ” ตั้ง “7 เซียน” นั่งคณะที่ปรึกษา

ขับเคลื่อน นโยบายพม. “วราวุธ” ตั้ง “7 เซียน” นั่งคณะที่ปรึกษา

“วราวุธ” ตั้ง “7 เซียน” นั่งคณะที่ปรึกษา ช่วยงาน เร่งรัด ขับเคลื่อน นโยบายพม.
 
รายงานข่าวจากพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ลงนามในคำสั่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับที่ 1364 / 2566 แต่งตั้ง “คณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

 


จำนวน 7 คน ประกอบด้วย น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เป็น ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษา นายนิกร
Lif
จำนง เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา นายกนก วงษ์ตระหง่าน เป็น รองประธานคณะที่ปรึกษา นายสุทธิกร กิ่งแก้ว เป็น คณะที่ปรึกษา นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน เป็น คณะที่ปรึกษา นายสันติ กีระนันทน์ เป็น เลขานุการคณะที่ปรึกษา นายอาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการคณะที่ปรึกษา

 


อย่างไรก็ตาม คณะที่ปรึกษาชุดนี้มีหน้าที่ให้คำที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะ แสวงหาข้อมูล ประสานงานในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และกองทุนในสังกัดและกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy