Social :ประกาศจาก.. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างเทคนิค ( ปิดรับสมัคร 24 ตุลาคม 2566 )

20 ก.ย. 66 17:09
ประกาศจาก.. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างเทคนิค ( ปิดรับสมัคร 24 ตุลาคม 2566 )

ประกาศจาก.. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างเทคนิค ( ปิดรับสมัคร 24 ตุลาคม 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
17 ถ.พระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
เงินเดือน : 11280-13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านช่าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ต่างจังหวัดได้
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน))
Lif
ส่วนที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (๑๘๐ คะแนน) - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชางานช่างที่จำเป็นตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส่วนที่ ๒ ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (๒๐ คะแนน) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบจากสถานการณ์จำลอง และหรือกรณีศึกษา (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)) - คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน /ความสามารถใน การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การทำงานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธิ์ / การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน)
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38069ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy