Social :ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานชั่วคราว ( ปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2566 )

23 ก.ย. 66 15:09
ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานชั่วคราว ( ปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2566 )

ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานชั่วคราว ( ปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานองค์การของรัฐ
ตำแหน่ง : พนักงานชั่วคราว
เงินเดือน : 17,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
-ทำนัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ได้รับการร้องขอจากทีมงานในฝ่ายในการจัดประชุม
-จัดทำจดหมายและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
MulticollaC
-จัดการประชุมรวมถึงเคลียร์ค่าใช้จ่ายส่งการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา
-ประสานนัดหมายผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆ ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
-ทำนัดหมายให้ผู้อำนวยการฝ่าย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ไม่ระบุ
ทักษะ/สมรรถนะ : -มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สรุปประเด็น และมีความละเอียดรอบคอบ
-มีความสามารถในการจัดทำบันทึกและร่างจดหมาย
-มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38126ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy