Social :ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการระดับกลาง FB4 RU ( ปิดรับสมัคร 28 กันยายน 2566 )

23 ก.ย. 66 15:09
ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการระดับกลาง FB4 RU ( ปิดรับสมัคร 28 กันยายน 2566 )

ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการระดับกลาง FB4 RU ( ปิดรับสมัคร 28 กันยายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานองค์การของรัฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการระดับกลาง FB4 RU
เงินเดือน : 31000+ บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :
-วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ (ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีและโท เป็นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือวิศวกรรมศาสตร์)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
-สนับสนุนงานด้านการพัฒนาระบการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
-ออกแบบการทำงาน และร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
-ติดต่อประสานงานและขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุกกับหน่วยงานต่าง ๆ
-จัดทำเอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สรุปการประชุม รวมถึงเอกสารต่างๆ ตามที่ได้มอบหมาย
-สนับสนุนงานที่เกี่ยวกับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์
MulticollaC

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลักดันการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะ/สมรรถนะ : -มีทักษะในการอ่าน สรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการต่างๆ
-มีทักษะในการทำงานเชิงรุก เจรจา โน้มน้าว และมีจิตบริการ (service mind)
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และมีทักษะการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
-มีความยืดหยุ่นในการทำงาน แต่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้ดี
-รักการเรียนรู้ และเปิดรับโอกาสในการทำงานที่ท้าทาย
-มีความริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและวางแผนงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการ ทำงานได้
-มีประสบการณในการเขียนรายงานหรือเอกสารเชิงวิชาการ หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงเอกสารราชการ (หากมีเอกสาร ประกอบการพิจารณา โปรดแนบมาด้วย)
มีประสบการณ์ในการสืบค้นข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก และหากมีความสามารถใช้โปรแกรมอื่น โปรดระบุเพื่อประกอบการพิจารณา


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38125


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดย : monnyboy