Social :ประกาศจาก.. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566

25 ก.ย. 66 18:09
ประกาศจาก.. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566

ประกาศจาก.. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสามัญ จำนวน 11 อัตรา
1.1 ครู (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
1.2 ครู (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
1.3 ครู (ฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
1.4 ครู (เคมี) จำนวน 1 อัตรา
1.5 ครู (ชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา
1.6 ครู (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
1.7 ครู (สังคมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
1.8 ครู (ศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
1.9 ครู (การงานอาชีพ) จำนวน 1 อัตรา
1.10 ครู (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนภายใต้การรับรองของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


5) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6) มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
7) เป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
8) สามารถพักอาศัยในหอพักของโรงเรียนและดูแลนักเรียนประจำกิน-นอนได้


รายละเอียดงานโดยสังเขป
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2) จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบในฐานะครูที่ปรึกษา
3) ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
4) จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย


2. ตำแหน่งผู้ฝึกสอน (9 ชนิดกีฬา) จำนวน 19 อัตรา
2.1 กรีฑา จำนวน 4 อัตรา
2.2 คาราเต้โด จำนวน 2 อัตรา
2.3 เซปักตะกร้อ จำนวน 4 อัตรา
2.4 มวยปล้ำ จำนวน 2 อัตรา
2.5 มวยสากลสมัครเล่น จำนวน 2 อัตรา
2.6 เรือพาย จำนวน 2 อัตรา
2.7 แฮนด์บอล จำนวน 1 อัตรา
2.8 กีฬาฟันดาบ จำนวน 1 อัตรา
2.9 กีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
4) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน


5) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6) มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
7) เป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย คุณธรรม และจริยธรรมที่ดี
8) สามารถพักอาศัยในหอพักของโรงเรียนและดูแลนักเรียนประจำกิน-นอนได้

รายละเอียดงานโดยสังเขป
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2) จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบในฐานะครูที่ปรึกษา
3) ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
4) จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ จำนวน 16 อัตรา
3.1 เจ้าหน้าที่สารบรรณ จำนวน 1 อัตรา
3.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
3.4 เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา
3.5 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
3.6 เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ จำนวน 6 อัตรา
3.7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
3.8 เจ้าหน้าที่ซักรีด จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 3.1 – 3.4 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ข้อ 3.5 – 3.8 วุฒิการศึกษาเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร หรือมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2) มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่สารบรรณ
1) จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน
2) จัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุมและจัดทำเอกสารการประชุม
3) ลงทะเบียนรับ-ส่ง ร่าง โต้ตอบ เสนอหนังสือ และเวียนหนังสือแจ้งบุคลากร
4) เก็บรักษาเอกสาร จัดระบบ และทำลายเอกสารตามระเบียบของทางราชการ
5) บริการจัดพิมพ์เอกสร บริการถ่ายเอกสาร
6) ตรวจสอบ ติดตาม ชี้แจงปัญหา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสารบรรณ
7) ควบคุมการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ
8) คัดเลือกจดหมาย ธนาณัติ พัสดุและควบคุมการเบิกจ่าย
9) รายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

2. เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
1) จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน
2) จัดทำทะเบียนและรายงานลูกหนี้เงินยืม
3) จัดทำรายงานงบเงินเดือนและค่าจ้าง
4) จัดทำทะเบียนการใช้ใบเสร็จรับเงิน
Lif
5) จัดทำหนังสือรับรองเงินได้พึงประเมินของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
6) จัดเก็บและเบิกจ่ายการใช้เงินรายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
7) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ทุกหมวดรายจ่ายตามระเบียบ
8) เก็บรักษาเงินตามอำนาจของโรงเรียนกีฬา
9) ให้คำปรึกษาแก่ข้าราชการและบุคลากรเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย
10) ลงบัญชีแยกประเภทตามหมวดรายจ่ายต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
11) ติดตามเร่งรัดใบสำคัญจ่ายเงินและเร่งรัดเงินยืมทดลองจ่าย
12) ตรวจสอบสถานภาพการเงินของโรงเรียนกีฬาให้เป็นปัจจุบัน
13) ตรวจรายงานการเดินทางไปราชการ
14) ตรวจสอบหลักฐานค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร และสวัสดิการต่างๆ
15) ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ
16) รายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


3. เจ้าหน้าที่พัสดุ
1) จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน
2) จัดทำบันทึกเสนอเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้ขายและผู้รับจ้าง
3) จัดทำบันทึกเพื่อการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายและผู้รับจ้าง
4) รายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีตามระเบียบว่าด้วยดารพัสดุ
5) จัดทำและรวบรวมบัญชีต่างๆ ได้แก่ รวบรวมสถิติการซื้อ บัญชีรายชื่อผู้ขายผู้รับจ้าง บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แบบมาตรฐานครุภัณฑ์
6) ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือ เอกสารสัญญา ข้อผูกพันและอื่นๆ ของงานพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยดารพัสดุ
7) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
8) ดำเนินการจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำหมายเลขและเครื่องหมายครุภัณฑ์
9) ดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
10) ดำเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีและดำเนินการจัดจ่ายพัสดุ
11) ให้บริการยืมและติดตาม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์แก่บุคลากร นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ
12) ประสานจัดซ่อม บำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์
13) กำหนดคุณลักษณะของวัสดุเครื่องแต่งกายในรูปแบบของคณะกรรการ
14) จัดระบบการเบิกจ่ายเครื่องแต่งกายของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
15) จัดระบบให้การซักรีด วัสดุเครื่องแต่งกาย และการทำความสะอาดเครื่องนอนของนักเรียน
16) ประสานการบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดและซัก อบ รีด
17) ควบคุม ดูแล และกำกับการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด และซัก อบ รีด


18) รายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. เจ้าหน้าที่บุคคล
1) จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน
2) จัดทำบันทึกและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
3) จัดทำข้อมูลการพิจารณาความดีความชอบตามกำหนด
4) ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
6) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อศึกษาต่อของข้าราชการ
7) ควบคุม ดูแล การลา การขาดราชการ การเก็บสถิติเวลาปฏิบัติราชการ และใบลาประเภทต่างๆ
8) รายงายการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลของข้าราชการและบุคลากร
9) ประสานดำเนินงานเกี่ยวกับการรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
10) ประสานดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษา
11) รายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. พนักงานขับรถยนต์
1) บันทึกการใช้ยานพาหนะให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
2) บันทึกสถิติการซ่อมบำรุงตามระยะทางที่กำหนด
3) จัดบริการยานพาหนะให้แก่ข้าราชการและบุคลากร
4) เบิก-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อทะเบียนรถยนต์ ประกันภัยตลอดจนรวบรวมสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกเดือน
5) ดูแลซ่อมแซมและตรวจสอบยานพาหนะให้ใช้งานได้เป็นปกติ
6) ประสานงานกับพัสดุในการเสนอซ่อมบำรุงยานพาหนะ
7) ประสานงานระหว่างพนักงานขับรถยนต์กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8) ประสานงานกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ
9) รายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
1) ทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหอพักนักเรียน อัฒจันทร์และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
2) จัดเตรียม บำรุงรักษาและให้บริการและสนามกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
3) รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้บริเวณรอบโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราธานี
4) เก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
5) รายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย6. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1) ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
2) ดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
3) ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่และทรัพย์สินของโรงเรียนมิให้เกิดความเสียหาย
4) รายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. เจ้าหน้าที่ซักรีด
1) ดำเนินการซักรีด วัสดุเครื่องแต่งกาย และการทำความสะอาดเครื่องนอนของนักเรียน
2) ประสานการบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดและซัก อบ รีด
3) ควบคุม ดูแล การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด และซัก อบ รีด
4) รายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ไม่จำกัดเพศ
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.3 มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
2.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (ถ้าตรวจสอบทราบภายหลังถือว่าผิดคุณสมบัติให้พ้นจากการปฏิบัติงานและพ้นสัญญาจ้างในทันที)


การรับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานประชาสัมพันธ์ ห้องธุรการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี หรือส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ถึงวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ในวันและ เวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร
1 ใบสมัครให้ติดรูปถ่าย ชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือในใบสมัครให้ครบถ้วน
2 สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างน้อย 1 ฉบับ
4 สำเนาใบผ่านงานหรือประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง (ถ้ามี)
5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
6 ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ ก.พ. กำหนดทั้งนี้ ให้เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy