Social :ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเกษตร (สวพ.๓) ( ปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม 2566 )

12 ต.ค. 66 21:10
ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเกษตร (สวพ.๓) ( ปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม 2566 )

ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเกษตร (สวพ.๓) ( ปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (สวพ.๓)
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร
ด้านพืช

Lif
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตรเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยทางการเกษตร และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ หรือบริการวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์พืช สินค้าเกษตร
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38315ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy